အားပေးထားသူများ
ပွဲအားလုံး
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၆) ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၈ ) ရက် - အင်္ဂါ - မနက် ၂:၃၀
ရှုံး
ရှုံး

ချဲလ်ဆီး
၀  -  ၂

မန်ယူ
Vung Boih မီလျံနာ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၆) ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၈ ) ရက် - အင်္ဂါ - မနက် ၂:၃၀
နိုင်
နိုင်

ချဲလ်ဆီး
၀  -  ၂

မန်ယူ
Morris Tan ငမွဲ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၆) ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၈ ) ရက် - အင်္ဂါ - မနက် ၂:၃၀
ရှုံး
ရှုံး

ချဲလ်ဆီး
၀  -  ၂

မန်ယူ
U Thant ငမွဲ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၆) ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၈ ) ရက် - အင်္ဂါ - မနက် ၂:၃၀
နိုင်
နိုင်

ချဲလ်ဆီး
၀  -  ၂

မန်ယူ
Oakka Myo မဟာဘောစိ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၆) ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၈ ) ရက် - အင်္ဂါ - မနက် ၂:၃၀
ရှုံး
ရှုံး

ချဲလ်ဆီး
၀  -  ၂

မန်ယူ
ပွဲကောင်း
ပွဲကြမ်း
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၆) ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၈ ) ရက် - အင်္ဂါ - မနက် ၂:၃၀
ရှုံး
ရှုံး

ချဲလ်ဆီး
၀  -  ၂

မန်ယူ
U Thant ငမွဲ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၆) ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၈ ) ရက် - အင်္ဂါ - မနက် ၂:၃၀
ရှုံး
ရှုံး

ချဲလ်ဆီး
၀  -  ၂

မန်ယူ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၆) ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၈ ) ရက် - အင်္ဂါ - မနက် ၂:၃၀
နိုင်
နိုင်

ချဲလ်ဆီး
၀  -  ၂

မန်ယူ
Oakka Myo မဟာဘောစိ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၆) ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၈ ) ရက် - အင်္ဂါ - မနက် ၂:၃၀
နိုင်
နိုင်

ချဲလ်ဆီး
၀  -  ၂

မန်ယူ
Morris Tan ငမွဲ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၆) ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၈ ) ရက် - အင်္ဂါ - မနက် ၂:၃၀
ရှုံး
ရှုံး

ချဲလ်ဆီး
၀  -  ၂

မန်ယူ
Vung Boih မီလျံနာ
ဂိုးကျော
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၆) ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၈ ) ရက် - အင်္ဂါ - မနက် ၂:၃၀
ရှုံး
ရှုံး

ချဲလ်ဆီး
၀  -  ၂

မန်ယူ
U Thant ငမွဲ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၆) ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၈ ) ရက် - အင်္ဂါ - မနက် ၂:၃၀
ရှုံး
ရှုံး

ချဲလ်ဆီး
၀  -  ၂

မန်ယူ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၆) ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၈ ) ရက် - အင်္ဂါ - မနက် ၂:၃၀
ရှုံး
ရှုံး

ချဲလ်ဆီး
၀  -  ၂

မန်ယူ
Vung Boih မီလျံနာ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၆) ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၈ ) ရက် - အင်္ဂါ - မနက် ၂:၃၀
နိုင်
နိုင်

ချဲလ်ဆီး
၀  -  ၂

မန်ယူ
Morris Tan ငမွဲ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၆) ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၈ ) ရက် - အင်္ဂါ - မနက် ၂:၃၀
နိုင်
နိုင်

ချဲလ်ဆီး
၀  -  ၂

မန်ယူ
Oakka Myo မဟာဘောစိ