အားပေးထားသူများ
ပွဲအားလုံး
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၄) ဇန်နဝါရီ ( ၂၃ ) ရက် - ကြာသပတေး - မနက် ၂:၀၀
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၄) ဇန်နဝါရီ ( ၂၄ ) ရက် - သောကြာ - မနက် ၂:၃၀
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၄) ဇန်နဝါရီ ( ၂၃ ) ရက် - ကြာသပတေး - မနက် ၂:၄၅
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၄) ဇန်နဝါရီ ( ၂၃ ) ရက် - ကြာသပတေး - မနက် ၂:၀၀
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၄) ဇန်နဝါရီ ( ၂၃ ) ရက် - ကြာသပတေး - မနက် ၂:၀၀
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၄) ဇန်နဝါရီ ( ၂၄ ) ရက် - သောကြာ - မနက် ၂:၃၀
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၄) ဇန်နဝါရီ ( ၂၃ ) ရက် - ကြာသပတေး - မနက် ၂:၄၅
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၄) ဇန်နဝါရီ ( ၂၃ ) ရက် - ကြာသပတေး - မနက် ၂:၀၀

စပါး
vs

နော့်ဝစ်ချ်
U Thant ဘောစိ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၄) ဇန်နဝါရီ ( ၂၃ ) ရက် - ကြာသပတေး - မနက် ၂:၀၀

လက်စတာ
vs

ဝက်ဟမ်း
U Thant ဘောစိ
ပွဲကောင်း
ပွဲကြမ်း
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၄) ဇန်နဝါရီ ( ၂၄ ) ရက် - သောကြာ - မနက် ၂:၃၀
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၄) ဇန်နဝါရီ ( ၂၃ ) ရက် - ကြာသပတေး - မနက် ၂:၄၅
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၄) ဇန်နဝါရီ ( ၂၃ ) ရက် - ကြာသပတေး - မနက် ၂:၄၅
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၄) ဇန်နဝါရီ ( ၂၃ ) ရက် - ကြာသပတေး - မနက် ၂:၀၀
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၄) ဇန်နဝါရီ ( ၂၄ ) ရက် - သောကြာ - မနက် ၂:၃၀
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၄) ဇန်နဝါရီ ( ၂၃ ) ရက် - ကြာသပတေး - မနက် ၂:၀၀

စပါး
vs

နော့်ဝစ်ချ်
U Thant ဘောစိ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၄) ဇန်နဝါရီ ( ၂၃ ) ရက် - ကြာသပတေး - မနက် ၂:၀၀

လက်စတာ
vs

ဝက်ဟမ်း
U Thant ဘောစိ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၄) ဇန်နဝါရီ ( ၂၃ ) ရက် - ကြာသပတေး - မနက် ၂:၀၀
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၄) ဇန်နဝါရီ ( ၂၃ ) ရက် - ကြာသပတေး - မနက် ၂:၀၀
ဂိုးကျော
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၄) ဇန်နဝါရီ ( ၂၄ ) ရက် - သောကြာ - မနက် ၂:၃၀
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၄) ဇန်နဝါရီ ( ၂၃ ) ရက် - ကြာသပတေး - မနက် ၂:၄၅
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၄) ဇန်နဝါရီ ( ၂၃ ) ရက် - ကြာသပတေး - မနက် ၂:၀၀

စပါး
vs

နော့်ဝစ်ချ်
U Thant ဘောစိ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၄) ဇန်နဝါရီ ( ၂၃ ) ရက် - ကြာသပတေး - မနက် ၂:၀၀

လက်စတာ
vs

ဝက်ဟမ်း
U Thant ဘောစိ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၄) ဇန်နဝါရီ ( ၂၃ ) ရက် - ကြာသပတေး - မနက် ၂:၀၀
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၄) ဇန်နဝါရီ ( ၂၄ ) ရက် - သောကြာ - မနက် ၂:၃၀
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၄) ဇန်နဝါရီ ( ၂၃ ) ရက် - ကြာသပတေး - မနက် ၂:၄၅
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၄) ဇန်နဝါရီ ( ၂၃ ) ရက် - ကြာသပတေး - မနက် ၂:၀၀
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၄) ဇန်နဝါရီ ( ၂၃ ) ရက် - ကြာသပတေး - မနက် ၂:၀၀